Slysaflokkar

Þegar umferðarslys á sér stað á sá sem í því lendir rétt á bótum fyrir allt það tjón sem hann verður fyrir. Þetta á jafnt við um ökumann, farþega og aðra þá sem kunna að verða fyrir tjóni.

Bótaréttur vegna frítímaslysa er almennt ekki víðtækur og jafnvel enginn. Sá sem verður fyrir slysi í frítíma sínum getur samt sem áður átt rétt til bóta úr eigin tryggingum, svo sem frítímaslysatryggingu sé hún innifalin í heimilis- eða fjölskyldutryggingu viðkomandi.

Hafi starfsmaður lent í slysi við vinnu hjá vinnuveitanda sínum getur viðkomandi átt rétt á bótum úr tryggingum vinnuveitandans.

Þegar sjómenn verða fyrir slysi við vinnu sína skiptir ekki máli hvort slysið megi rekja til mistaka eða vanrækslu. Sjómenn eiga rétt á bótum vegna afleiðinga slyssins og alls þess tjóns sem þeir verða fyrir.

Þeir sem verða fyrir líkamsárás eiga alla jafna rétt á bótum frá gerandanum. Mikilvægt er að sá sem fyrir slíkri árás verður leggi fram kæru til lögreglu án tafar og leiti aðstoðar lögmanns svo að bótakrafa komist að í sakamáli, ef til ákæru kemur.

Þeir sem verða fyrir líkamstjóni af völdum vanrækslu eða mistaka heilbrigðisstarfólks kunna að eiga rétt á bótum á grundvelli laga um sjúklingatryggingu burtséð frá því hvort um sé að ræða sök þess aðila sem olli tjóninu. Á þetta bæði við um sjúkrahús og einkastofur.

Íþróttafólk sem verður fyrir slysi á æfingum og í keppnum getur átt rétt á bótum frá Sjúkratryggingum Íslands og/eða tryggingarfélagi viðkomandi íþróttafélags.

Réttur barna til bóta er að mörgu leyti sá sami og réttur fullorðinna til bóta. Lendi barn til dæmis í umferðarslysi eða frítímaslysi er réttur þess sá sami. Það sama á við um líkamsárás og kynferðisbrot.