Frítímaslys

Bótaréttur vegna frítímaslysa er almennt ekki víðtækur og jafnvel enginn. Sá sem verður fyrir slysi í frítíma sínum getur samt sem áður átt rétt til bóta úr eigin tryggingum, svo sem frítímaslysatryggingu sé hún innifalin í heimilis- eða fjölskyldutryggingu viðkomandi. Sé slík trygging ekki innifalin getur skipt máli að tjónþoli hafi tryggt sig sérstaklega vegna slíkra slysa, svo sem með greiðslukortatryggingum eða almennum slysatryggingum.

Úr frítímaslysatryggingu fást sem dæmi dagpeningar vegna tímabundins atvinnutjóns og bætur vegna læknisfræðilegrar örorku. Þá kann slík trygging einnig að ná yfir það tjón sem viðkomandi verður fyrir vegna líkamsárásar. Rétturinn ræðst af vátryggingarskírteini og skilmálum tryggingar viðkomandi tryggingarfélags og geta skilmálar verið misjafnir eftir tryggingarfélögum. Það er því mikilvægt að vátryggingartaki skoði skilmála vandlega.

Ef þriðji aðili ber ábyrgð á slysinu, beint eða óbeint, getur tjónþoli sótt bætur úr ábyrgðartryggingu þess aðila. Í slíkum tilfellum er bótaréttur ríkari en þegar um er að ræða hefðbundið frítímaslys. Þá kann tjónþoli einnig að eiga rétt á bótum frá Sjúkratryggingum Íslands vegna slysa sem verða við heimilisstörf hafi hann merkt í þar tilgerðan reit á skattframtali sínu. Undir hefðbundin heimilisstörf falla sem dæmi hefðbundin garðyrkjustörf, umönnun sjúkra, aldraðra og barna, viðhaldverkefni og viðgerðir og hefðbundin heimilisstörf, s.s. matseld og þrif.

Hafðu samband við okkur til að fá frekari upplýsingar um réttarstöðu þína.

Slysabætur

Umferðaslys
Frítímaslys
Vinnuslys
Sjóslys
Líkamsáras
Læknamistök
Íþróttaslys
Börn

Tímabundið atvinnutjón

Tjónþoli á almennt rétt á bótum vegna þess tíma sem hann er frá vinnu. Um er að ræða tekjutap sem tjónþoli verður fyrir frá slysdegi og þar til hann verður vinnufær aftur eða ef ekki er að vænta frekari bata. Hafi vinnuveitandi hins vegar greitt tjónþola full laun í forföllum frá vinnu fellur bótaréttur samkvæmt þessum bótalið niður. Þá ber að leggja heimilisstörf að jöfnu við störf utan heimilis og kann því sá sem er heimavinnandi einnig að eiga rétt á bótum samkvæmt þessum bótalið.

Þjáningabætur

Almennt er um að ræða staðlaðar bætur fyrir það tímabil sem tjónþoli telst vera óvinnufær/veikur vegna áverka slyss. Tjónþoli á hér rétt á tiltekinni fjárhæð á dag eftir því hvort hann er rúmfastur eða ekki. Þegar sérstaklega stendur á er heimilt að greiða þjáningabætur þótt tjónþoli sé vinnufær. Dæmi um slíkt tilvik er það að líkamstjón valdi tímabundnum líkamlegum óþægindum eða trufli eðlilega líkamsstarfsemi án þess að sagt verði að tjónþoli sé veikur.

Varanlegur miski

Bætur fyrir varanlegan miska eru bætur fyrir varanlegt ófjárhagslegt tjón. Þetta tjón getur m.a. falist í þjáningum, hneisu, óþægindum, lýti og óprýði. Bætur vegna varanlegs miska fara eftir því hversu miklir áverkar tjónþola eru út frá læknisfræðilegu sjónarmiði svo og þeim erfiðleikum sem þeir valda í lífi tjónþola, en oft á tíðum getur líkamstjón haft áhrif á tekjuöflunarfærni tjónþola til framtíðar.

Varanleg örorka

Tekjuöflunarfærni tjónþola vegna líkamstjóns kann að minnka vegna þeirra áverka sem hann verður fyrir vegna slyss. Sem dæmi þá gæti tjónþoli þurft að minnka við sig í vinnu eða jafnvel hætta vinnu. Hugtakið örorka nær yfir þá varanlegu skerðingu sem verður á getu tjónþola til að afla tekna í framtíðinni. Útreikningur bóta í slíkum tilvikum fer eftir aldri tjónþola og þeirra tekna sem hann hafði síðastliðinn þrjú ár fyrir slys og miðast sá útreikningur við ákveðin lágmarkslaun.

Útlagður kostnaður

Með útlögðum kostnaði er átt við þann kostnað tjónþola sem hann verður fyrir vegna þeirrar aðstoðar sem hann þarf að sækja sér í kjölfar slyss. Hér getur verið um að ræða útgjöld vegna læknisheimsókna, endurhæfingar, lyfja og annars fjártjóns. Undir annað fjártjón fellur sem dæmi kostnaður vegna stoðtækja og leigubifreiða. Mikilvægt er að geyma frumrit greiðslukvittana vegna þessara útgjalda svo unnt sé að krefja viðkomandi tryggingarfélag eða tjónvald um endurgreiðslu á kostnaðinum.

FERILL MÁLS

Kynntu þér ferlið

SKREF 1

Tilkynningar

Mikilvægt er að bregðast fljótt við og tryggja sönnun atvika strax í kjölfar slyss þar sem slíkt getur auðveldað okkur að gæta hagsmuna þinna.

SKREF 2

Gagna- og upplýsingaöflun

Í framhaldinu er gott að hafa samband við okkur til að koma málunum í réttan farveg. Þá getum við strax veitt þér ráðgjöf um næstu skref og farið af stað með gagna- og upplýsingaöflun.

SKREF 3

Mat á afleiðingum

Bótamál getur tekið langan tíma og oftast er það þannig að a.m.k. eitt ár líði frá slysi þar til hægt er að meta afleiðingar þess fyrir tjónþola.

SKREF 4

Bótauppgjör

Oftast næst samkomulag um uppgjör bóta og þá einkum þegar tryggingarfélag er bótaskylt. Komi til ágreinings um bótaskyldu eða fjárhæðar bóta sjáum við um að leita atbeina viðeigandi úrskurðarnefnda og/eða dómastóla.