UmferðaRslys

Þegar umferðarslys á sér stað á sá sem í því lendir rétt á bótum fyrir allt það tjón sem hann verður fyrir. Þetta á jafnt við um ökumann, farþega og aðra þá sem kunna að verða fyrir tjóni. Það er útbreiddur misskilningur að þeir sem eru í órétti eigi ekki rétt á bótum. Hvort sem viðkomandi er í rétti eða órétti á sá sem slasast af völdum skráningarskylds ökutækis alltaf rétt á bótum.

Ölvun eða neysla annarra vímugjafa við akstur kann þó að leiða til skerðingar eða brottfalls bótaréttar. Bótaréttur tjónþola umferðarslyss er mjög ríkur, en tjónþoli kann að eiga rétt á bótum vegna tímabundins atvinnutjóns, þjáningarbótum, bótum vegna varanlegs miska og varanlegrar fjárhagslegrar örorku auk þess sem tjónþoli á rétt á endurgreiðslu á útlögðum kostnaði vegna slyssins. Til þess að bætur fáist greiddar er mikilvægt að tilkynnt hafi verið um slys. Þá gilda reglur umferðarslysa um slys sem hafa orðið af völdum skráningarskylds ökutækis starfsmanns í vinnuerindum eða á beinni leið til eða frá vinnu.

Til þess að tjónþoli eigi rétt á bótum þarf hann, ólíkt því sem almennt gildir í lögfræði, ekki að sanna sök þar sem skyldutryggingar gilda jafnt fyrir alla þá sem verða fyrir líkamstjóni hvort sem þeir bera sök á tjóninu eða ekki. Þá nær skyldutrygging ökutækja til alls þess tjóns sem ökumenn, farþegar og hjólandi eða gangandi vegfarendur verða fyrir af völdum ökutækis. Jafnframt kann tjónþoli að eiga bótarétt úr slysatryggingu ökumanns eða ábyrgðartryggingu bifreiðar. Sá lögmannskostnaður sem til kemur vegna umferðarslysa og skaðabótamála er svo að stærstum hluta greiddur af því tryggingarfélagi sem greiðir hinum slasaða bætur. Þá kunna nánir aðstandendur þess sem fellur frá í umferðarslysi, einkum maki og börn að eiga rétt á bótum vegna missis framfæranda og jafnframt kann að koma til endurgreiðslu útfararkostnaðar.

Algengur tími uppgjörs skaðabóta í tilviki umferðarslysa er 2-3 ár eftir að slys á sér stað.

Hafðu samband við okkur til að fá frekari upplýsingar um réttarstöðu þína.

Tímabundið atvinnutjón

Tjónþoli á almennt rétt á bótum vegna þess tíma sem hann er frá vinnu. Um er að ræða tekjutap sem tjónþoli verður fyrir frá slysdegi og þar til hann verður vinnufær aftur eða ef ekki er að vænta frekari bata. Hafi vinnuveitandi hins vegar greitt tjónþola full laun í forföllum frá vinnu fellur bótaréttur samkvæmt þessum bótalið niður. Þá ber að leggja heimilisstörf að jöfnu við störf utan heimilis og kann því sá sem er heimavinnandi einnig að eiga rétt á bótum samkvæmt þessum bótalið.

Þjáningabætur

Almennt er um að ræða staðlaðar bætur fyrir það tímabil sem tjónþoli telst vera óvinnufær/veikur vegna áverka slyss. Tjónþoli á hér rétt á tiltekinni fjárhæð á dag eftir því hvort hann er rúmfastur eða ekki. Þegar sérstaklega stendur á er heimilt að greiða þjáningabætur þótt tjónþoli sé vinnufær. Dæmi um slíkt tilvik er það að líkamstjón valdi tímabundnum líkamlegum óþægindum eða trufli eðlilega líkamsstarfsemi án þess að sagt verði að tjónþoli sé veikur.

Varanlegur miski

Bætur fyrir varanlegan miska eru bætur fyrir varanlegt ófjárhagslegt tjón. Þetta tjón getur m.a. falist í þjáningum, hneisu, óþægindum, lýti og óprýði. Bætur vegna varanlegs miska fara eftir því hversu miklir áverkar tjónþola eru út frá læknisfræðilegu sjónarmiði svo og þeim erfiðleikum sem þeir valda í lífi tjónþola, en oft á tíðum getur líkamstjón haft áhrif á tekjuöflunarfærni tjónþola til framtíðar.

Varanleg örorka

Tekjuöflunarfærni tjónþola vegna líkamstjóns kann að minnka vegna þeirra áverka sem hann verður fyrir vegna slyss. Sem dæmi þá gæti tjónþoli þurft að minnka við sig í vinnu eða jafnvel hætta vinnu. Hugtakið örorka nær yfir þá varanlegu skerðingu sem verður á getu tjónþola til að afla tekna í framtíðinni. Útreikningur bóta í slíkum tilvikum fer eftir aldri tjónþola og þeirra tekna sem hann hafði síðastliðinn þrjú ár fyrir slys og miðast sá útreikningur við ákveðin lágmarkslaun.

Útlagður kostnaður

Með útlögðum kostnaði er átt við þann kostnað tjónþola sem hann verður fyrir vegna þeirrar aðstoðar sem hann þarf að sækja sér í kjölfar slyss. Hér getur verið um að ræða útgjöld vegna læknisheimsókna, endurhæfingar, lyfja og annars fjártjóns. Undir annað fjártjón fellur sem dæmi kostnaður vegna stoðtækja og leigubifreiða. Mikilvægt er að geyma frumrit greiðslukvittana vegna þessara útgjalda svo unnt sé að krefja viðkomandi tryggingarfélag eða tjónvald um endurgreiðslu á kostnaðinum.

FERILL MÁLS

Kynntu þér ferlið

SKREF 1

Tilkynningar

Mikilvægt er að bregðast fljótt við og tryggja sönnun atvika strax í kjölfar slyss þar sem slíkt getur auðveldað okkur að gæta hagsmuna þinna.

SKREF 2

Gagna- og upplýsingaöflun

Í framhaldinu er gott að hafa samband við okkur til að koma málunum í réttan farveg. Þá getum við strax veitt þér ráðgjöf um næstu skref og farið af stað með gagna- og upplýsingaöflun.

SKREF 3

Mat á afleiðingum

Bótamál getur tekið langan tíma og oftast er það þannig að a.m.k. eitt ár líði frá slysi þar til hægt er að meta afleiðingar þess fyrir tjónþola.

SKREF 4

Bótauppgjör

Oftast næst samkomulag um uppgjör bóta og þá einkum þegar tryggingarfélag er bótaskylt. Komi til ágreinings um bótaskyldu eða fjárhæðar bóta sjáum við um að leita atbeina viðeigandi úrskurðarnefnda og/eða dómastóla.